304am永利集团实验室位置清单

发表时间:2022-05-21 11:10   作者:实验室   浏览次数:

304am永利集团实验室位置清单


序号

实验室名称

地点

1

磁共振成像(MRI)实验室

304am永利集团脑成像中心一楼

2

MRI模拟实验室

304am永利集团脑成像中心202-7

3


脑电实验室

304am永利集团脑成像中心202-1

304am永利集团脑成像中心202-2

304am永利集团脑成像中心204-1

304am永利集团脑成像中心204-2

304am永利集团文2405-ERP1


4


眼动实验室

304am永利集团脑成像中心206-1

304am永利集团脑成像中心206-2

304am永利集团脑成像中心206-3

5

多导实验室

304am永利集团脑成像中心208-1

6

经颅磁刺激(TMS)实验室

304am永利集团脑成像中心208-2

7

经颅直流电刺激(tDCS)实验室

304am永利集团脑成像中心208-3


8


行为学实验室

304am永利集团文2405-1

304am永利集团文2405-2

304am永利集团文2405-3

9

视觉实验室

304am永利集团文2412